Algemene voorwaarden

§ 1 Algemene voorwaarden

1. Voor het gebruik van de Beauty by Ivy-webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden van Beauty by Ivy die geldt bij het plaatsen van de bestelling.

§ 2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten

1. Het gehele aanbod in de Beauty by Ivy-webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en Beauty by Ivy komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door Beauty by Ivy. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat. Deze e-mail is uitsluitend bedoeld ter informatie. Beauty by Ivy heeft hiermee uw bestelling nog niet aanvaard. Als u na ontvangst van een factuur betaalt, dan aanvaardt Beauty by Ivy uw bestelling bij verzending hiervan. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden. Bij betaling per creditkaart, Ideal of Paypal wordt uw bestelling aanvaard en de overeenkomst gesloten door het belasten van uw creditkaart of de betreffende bankrekening. Voor zover er in de webshop betreffende de levertijd niets anders wordt vermeld, zal uw bestelling ook in dit geval binnen vijf werkdagen worden verzonden. Beauty by Ivy verkoopt alle producten uitsluitend in gezinshoeveelheden. Dit betreft enerzijds het aantal producten van een bestelling, anderzijds ook het aantal producten van meerdere bestellingen die groter zijn dan een gezinshoeveelheid.

2. Als u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in uw winkelmandje leggen door op de knop In uw winkelmandje te klikken. De inhoud van uw winkelmandje kunt u op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop Winkelmandje te klikken. U kunt altijd producten uit uw winkelmandje verwijderen door op de X-knop (product wissen) te klikken. Ook kunt u de aantallen veranderen. Als u de producten in uw winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop Naar de kassa. Vervolgens voert u uw gegevens in. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. U hoeft zich niet te registreren. De gegevens worden versleuteld overgedragen. Als u uw gegevens hebt ingevoerd, gaat u naar de bestelpagina waar u uw gegevens nogmaals kunt controleren. U kunt gegevens wijzigen door op de “terug-knop” of op de knop Wijzigen te klikken. Door op de knop “Bestellen” te klikken, sluit u de bestelprocedure af. Voordat u op de knop Definitief bestellen klikt, kunt u deze procedure op elk moment afbreken door het browservenster te sluiten.

3. U hebt de mogelijkheid zich te registreren en een account aan te maken. In dat geval wordt de tekst van de overeenkomst door ons opgeslagen. U kunt deze tekst dan via uw account oproepen. Wilt u zich niet registeren, dan wordt de tekst van de overeenkomst niet opgeslagen.

4. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

5. De overeenkomst tussen u en BABOR komt tot stand met:

Beauty by Ivy
Generaal Linckerslaan 1
5623 JT Eindhoven

Telefoon: + 31 (0) 6 – 42615353
Email: info@beautybyivy.nl
Internet: www.beautybyivy.nl

Register: Kamer van Koophandel: 600 226 47
BTW identificatienummer: NL030279203 B 01

§ 3 Levering, verzendkosten

1. Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland.
2. Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal Beauty by Ivy dit bij de productbeschrijvingen vermelden.
3. Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen.
4. Beauty by Ivy brengt € 5,00 verzendkosten per bestelling in rekening. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland.|

§ 4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten

1. Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:
U kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bv. brief, fax, e-mail) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering)De ontbinding dient gericht te worden aan:
Beauty by Ivy, Generaal Linckerslaan 1, 5623 JT Eindhoven, Email: info@beautybyivy.nl
Gevolgen van een herroeping

Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen prestaties terug te geven en eventueel ontvangen baten (bv. rente) af te geven. Kunt u de ontvangen prestaties en baten (bv. gebruiksvoordelen) niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven resp. afgeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten of voor ontvangen baten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de baten of de verslechtering het gevolg zijn van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het “controleren van de eigenschappen en de werking” wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen, als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Producten die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door Beauty by Ivy van uw herroepingsverklaring.

2. Uitsluiting herroepingsrecht
Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden.

3. Retourzendingskosten
U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en als de prijs van de te retourneren producten niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de producten op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In alle andere gevallen zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending. Zijn er voor u geen kosten verbonden aan een retourzending, dan zorgt Beauty by Ivy ervoor dat de producten bij u worden opgehaald of u krijgt de verzendkosten vergoed.

§ 5 Prijzen

De op internet genoemde prijzen zijn inclusief btw.

§ 6 Ontvangst van de factuur

1. De klant ontvangt de factuur in pdf-formaat op het door hem aangegeven e-mailadres. Een verandering van het e-mailadres moet men onmiddellijk schriftelijk aan Beauty by Ivy meedelen. Met de bezorging van de factuur per e-mail vervalt de factuur in papiervorm.

§ 7 Vervaldata en betaling

1. U kunt de koopprijs per factuur (onder de in § 6a genoemde voorwaarden), creditkaart, Giropay, Paypal of per automatische incasso betalen.

2. Beauty by Ivy behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen in specifieke gevallen niet aan te bieden

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van Beauty by Ivy.

§ 9 Garantie, schadevergoeding, teruggave

1. Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is Beauty by Ivy conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.

2. Zorgt Beauty by Ivy alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van Beauty by Ivy naar Beauty by Ivy terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. Beauty by Ivy behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.

3. Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen via info@beautybyivy.nl.

4. Beauty by Ivy is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.

5. Voorts is Beauty by Ivy aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is Beauty by Ivy echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. Beauty by Ivy is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.

6. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.

7. Voor zover de aansprakelijkheid van Beauty by Ivy uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

§ 10 Toekenning van rechten / recensies van klanten

1. Beauty by Ivykent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u als of via de Beauty by Ivy-website ter beschikking gestelde Beauty by Ivy-content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de Beauty by Ivy-content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de Beauty by Ivy-content noodzakelijk is en de Beauty by Ivy-content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U hebt – voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan – in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde Beauty by Ivy-content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te gebruiken.

2. Als u ervoor kiest om door middel van de door Beauty by Ivy ter beschikking gestelde functionaliteiten op de Beauty by Ivy-website content te plaatsen, dan verleent u Beauty by Ivy het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de Beauty by Ivy-website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van Beauty by Ivy te publiceren. Beauty by Ivy kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. Beauty by Ivy behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de Beauty by Ivy-website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.

§ 11 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de BABOR-website en de BABOR webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij de informatie over gegevensbescherming.

§ 12 Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).
Informatie over gegevensbescherming

Beauty by Ivy dankt u voor uw bezoek aan onze website en onze webshop en voor uw belangstelling voor onze producten en diensten. Wij vinden de bescherming van uw (persoons)gegevens belangrijk en willen graag dat u zich veilig voelt als u onze website bezoekt. Daarom hebben wij hier belangrijke informatie samengevat over de gegevens die bij het gebruik van onze website worden verzameld, verwerkt en gebruikt, waarbij wij uiteraard de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming in acht nemen.

1. PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden. Hieronder vallen gegevens als uw echte naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Geen-persoonsgegevens zijn daarentegen gegevens die niet met uw echte identiteit in verband kunnen worden gebracht. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het aantal gebruikers van onze website of vergelijkbare samengevatte gegevens.

2. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan te geven.
Onze webservers registreren standaard tijdelijk de verbindingsgegevens van de opvragende computer, de webpagina’s die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem en de webpagina van waaruit u ons bezoekt.
Om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen, maken wij gebruik van trackingsoftware. Met deze software registreren wij geen gegevens die uitsluitsel geven over u persoonlijk, maar wel over het IP-adres dat u gebruikt hebt om onze website te bezoeken. Deze gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt en samengevat voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van onze website. U kunt het registreren en gebruiken van uw IP-adres voor statistische doeleinden voorkomen door afhankelijk van uw internetbrowser “gebruiker volgen” te deactiveren.

Verdergaande persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, tenzij u deze gegevens vrijwillig verstrekt bijvoorbeeld bij een enquête, bij een verzoek om informatie, bij het registeren op onze website of in verband met een bestelling.

3. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ REGISTRATIE
Als u zich aanmeldt als geregistreerde gebruiker – in het bijzonder bij het aanmaken van een account – verzamelen wij verdergaande persoonsgegevens. Welke gegevens dat zijn, blijkt uit het registratieformulier op onze website. Verplichte gegevens zijn op het registratieformulier als zodanig gemarkeerd. Zonder deze verplichte gegevens kunt u zich niet als geregistreerde gebruiker aanmelden.
Wij kunnen u vragen om gegevens (in het bijzonder betreffende uw identificatie) die al bij de registratie zijn verzameld, opnieuw in te voeren en wij kunnen andere persoonsgegevens verzamelen als u bepaalde content op onze website gebruikt of als u een bestelling plaatst. Het verzamelen van dergelijke aanvullende gegevens die u actief invoert, is op uw scherm telkens duidelijk zichtbaar. Dat kan door het aanbieden van invoervelden, aan te klikken keuzevakjes en vergelijkbare elementen. Voor zover deze aanvullende gegevens voor het gebruik vereist zijn (noodzakelijke gegevens), zijn deze uitdrukkelijk als zodanig gemarkeerd. Enkele gegevens van uw account worden bij een eventuele bestelling in onze Beauty by Ivy webshop gebruikt.

4. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ BESTELLING
U kunt in de Beauty by Ivy webshop een bestelling opgeven zonder u te registreren en zonder een account aan te maken. In dat geval worden de gegevens die voor het verwerken van uw bestelling vereist zijn, opgevraagd (zoals uw voor- en achternaam, uw factuur- of eventueel een afwijkend afleveradres, uw e-mailadres en betalingsinformatie, leverings- en bestelinformatie). Verplichte gegevens zijn ook in dit geval als zodanig gemarkeerd. Zonder deze verplichte gegevens kunt u geen bestelling plaatsen.

5. GEBRUIK VAN COOKIES
“Cookies” zijn kleine bestanden waarmee wij specifieke informatie die op u, de gebruiker, betrekking heeft, op uw computer kunnen opslaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze internetpagina’s te bepalen en om ons aanbod voor u zo comfortabel en efficiënt mogelijk vorm te geven. Wij gebruiken enerzijds zogenaamde “sessie-cookies” die uitsluitend voor de duur van het gebruik van een van onze internetpagina’s tijdelijk worden opgeslagen. Anderzijds gebruiken wij “permanente cookies” om informatie over computers te bewaren waarmee onze website herhaaldelijk wordt bezocht. Hierdoor kunnen wij u een optimale gebruikersinterface aanbieden, u “herkennen” en u bij herhaaldelijk gebruik een zo veel mogelijk afwisselende website met nieuwe content presenteren. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen. Wij stellen ook geen individuele profielen over uw gebruiksgedrag op. Gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk.

7. VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die u ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij uitsluitend voor de technische administratie van onze website, voor het beantwoorden van uw vragen en voor het afhandelen van een eventueel met u gesloten overeenkomst. Wij zullen deze gegevens volgens de wettelijke voorschriften opslaan en tegen onbevoegde toegang door derden beveiligen.
De bij uw registratie verzamelde gegevens worden gebruikt om u bij een bezoek aan onze website te identificeren, om diensten via onze website aan te bieden en om de content van onze website te optimaliseren.

Als u hiervoor tevoren toestemming hebt verleend of als u hiertegen – voor zover dit volgens de wettelijke voorschriften mogelijk is – geen bezwaar hebt gemaakt, dan gebruiken wij bepaalde gegevens ook voor reclame en marktonderzoek.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit voor het afhandelen van de overeenkomst noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij de verzending van uw bestelling of bij de afhandeling van de betaling) of tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

8. GEGEVENSBEVEILIGING
Beauty by Ivy neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde toegang of ander misbruik te beveiligen. Uw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen die niet openbaar toegankelijk is. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij het verwerken van login-gegevens) worden uw persoonsgegevens bij de overdracht versleuteld. Dat betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze servers met behulp van een erkende versleutelingsmethode plaatsvindt als dit door uw browser wordt ondersteund.

Wilt u met ons via e-mail contact opnemen, let er dan op dat geheimhouding van de doorgegeven informatie in dat geval niet gegarandeerd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien.

9. INFORMATIE, CORRIGEREN, WISSEN EN BLOKKEREN
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de opgeslagen persoonsgegevens van uzelf en te vragen onjuiste gegevens te corrigeren.
Als u zich in verband met een overeenkomst op onze website geregistreerd hebt, kunt u uw gegevens via uw account inzien en in beperkte mate ook reeds daar zelf corrigeren.
Voor het overige kunt u wettelijke rechten ook direct jegens ons uitoefenen. Voor dat doel zijn wij te bereiken via de contactgegevens die u aan het einde van deze informatie over gegevensbescherming vindt.

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming zullen wij de opgeslagen persoonsgegevens van uzelf ook zonder uw toedoen wissen, als wij deze niet meer nodig hebben om het doel te bereiken dat wij met de opslag daarvan beoogd hebben of als de opslag van deze gegevens op andere wettelijke gronden ontoelaatbaar is. In sommige wettelijk bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij wettelijke bewaarplichten) kunnen uw gegevens in plaats van gewist geblokkeerd worden.

Contact opnemen met Beauty by Ivy

Contactgegevens

Beauty by Ivy
Generaal Linckerslaan 1
5623 JT Eindhoven
Tel: 06-42615353
E-mail: info@beautybyivy.nl

BTW: NL030279203B01
Kvk: 60022647

Openingstijden

Maandag: 10:00 – 21:00
Dinsdag: 10:00 – 21:00
Vrijdag: 19:00 – 21:00